پندانه

 پندانه

 

 اگر یک روز همسر شما به والدینش بی‌احترامی کرد، حتما به او بگویید کارش درست نبوده؛
بدانید کسی که احترام والدینش را نگه ندارد، احترام همسرش را هم نخواهد داشت...!