زندگی یعنی

 زندگی یعنی


شرع در زمینه اخلاق و رفتار گفته:
وقتی زن گرفتید، شوهر کردید، باید اخلاقتان را خوب کنید،
باید همکاری کنید،
باید گذشت کنید،
باید محبت کنید،
باید او را دوست بدارید و
باید به او وفاداری کنید،
اینها همش احکام شرع است،
اینها همه اش دستورات است.

رهبر انقلاب، خطبه عقد مورخ 72/10/6