چهار علامت عدم علاقه مرد نسبت به همسرش

 مقالات

چهار علامت وجود دارد که نشان بدهد مرد، زن را دوست ندارد :
اگر این چهار علامت را داشت یعنی زنش را دوست ندارد وگرنه اگر دشنام بدهد،کتک بزند نمیشود گفت زنش را دوست ندارد.

1- به توسعه زندگی نمیپردازد و حتی فکر نمیکند.دارند دعوا میکنند اما مرد به فکر این است که جای جدید اجاره کند این زن را دوست دارد.

2- به امورات زندگی بی اعتنا است. یک وقت فرصتش را ندارد، قادر نیست، آن را نمیگوییم. نه ، شرایط دارد وفرصت هم هست اما اعتنا نمیبخشد. مثلا : کولر را نمیخواهی درست کنی؟ چیه؟گرمت هست خب پنجره باز کن.امورات را انجام نمیدهد.
3- از پذیرایی زن استقبال نمیکند. خدماتی را که بهش میدهید نفی میکند. برایش چای میبری ، میگوید کسی چای خواست؟ لباسش را اتو میزنی ، میگوید: چرا از آدم سوال نمیکنی؟
4- برخلاف تفکر خانمها که فکر میکنند مرد، زن را به دوبخش جسم وروان میکند. و چون جسم مورد نیازش
است ، بهره میبرد .اما به روان اعتنا ندارد. مردی که زنش را دوست ندارد، از بدن او فراری است. اگر آقا به من توهین کرده وبعد هم گفته برو گمشو. شب آمده تو را درآغوش خود گرفته. میگویم این تو را دوست دارد.عصبانیت صبح از روی خشونت است وتمام شده است، این تو را دوست دارد.در حالیکه برای زن درکش سخت است و میگوید این چه دوست داشتنی است. اگر مردی ،زنش را دوست نداشته باشد. خانم هرچند تقلا کند برای ارائه خودش، به او اعتنایی نمیشود. در ضمن این چهار علامت باید با همدیگر وجود داشته باشد. چون ممکن است آقایی که مشغله هایش زیاد است ، زیاد متوجه پذیرایی زن نشود. یا آقایی که سرش بسیار شلوغ است، امورات ماهها روی هم تلنبار بشود.یا مردی که دچار افسردگی شده باشد به بدن زن اعتنایی نکند در حالیکه زن وزندگیش را دوست دارد. پس این چهار علامت باید درکنار هم باشد.تا بتوانیم این نتیجه را بگیریم پس دیدیم که باید یک تعامل طرفینی داشته باشیم. هم از ظرفیت وقابلیت های جنس مقابل هم تحملی داشته باشیم برای تامین کردن نیاز جنس مقابل. تا بتوانیم به یک ترکیب مناسب زندگی دست پیدا کنیم.
 

جزوه درس خانواده و جمعیت صفحه 65 و 66