پندانه

 پندانهنشون دادن ظاهری که برای نامحرم حرامه،
تو خواستگاری با شرایطی حلال میشه.

اونوقت به نظر شما، حکم نشون دادن باطن در خواستگاری چیه؟!
میشه غیر از واجب بودن حکم دیگری براش تصور کرد؟
پس چرا بعضیا از نشون دادن باطنشون طفره میرن؟