پندانه

 پندانه


تفاهم به معنی اختلاف نداشتن و توافق کامل با طرف مقابل نیست بلكه؛ تفاهم یعنی فهمیدن و فهماندن..
تفاهم بین زوجین یعنی:
فهم درست شخصیت همسر
فهماندن و بروز دادن واقعیت درونی خود به همسر...
شخصیت افراد را همان طور كه هست بشناسیم. با توجه به مجموعه شرایط محیط زندگی، فرهنگ خانوادگی، وضع شغلی، تفاوت ‏های فردی و جنسیتی و ویژگی‏ های مهم دیگر.
بسیاری از توقعات بی‏ جا،
سوء تفاهم ‏ها،
قضاوت‏ های منفی،
نگرانی‏ های بی‏ مورد،
مقایسه‏ های غلط
و مشكلات دیگری كه باعث كدورت و مشاجره می‏ شود و فضای عاطفی خانه را آلوده می‏ كند،
برخاسته از شناخت نادرست زن و شوهر از یکدیگر است...