زندگی یعنی

 زندگی یعنی


اسلام همین غریزه جنسی را وسیله استحکام خانواده قرار داده است.
یعنی چه؟

یعنی وقتی زن و مرد عفیف اند و متدین و خداترس اند و طبق دستور اسلام از گناه در باب غریزه جنسی اجتناب می کنند،طبعا نیاز زن و مرد به یکدیگر دراین مورد بیشتر خواهد شد.وقتی به هم زیادتر احتیاج داشتند،این بنای خانواده که پایه اش زن و مرد است،مستحکم تر خواهد شد.

رهبر انقلاب ،خطبه عقد مورخ 9/12/80