تربیت فرزند

 تربیت فرزند


کودکان لجبازی می‌کنند،
چون می‌خواهند دیده شوند.
وقتی آنها را نمی‌بینید،
زورگویی می‌کنید،
به پرخاشگری متوسل می‌شوید
یا بدون پرسیدن نظر آنها،
کار خودتان را می‌کنید،
در واقع دارید فرزندتان را به سمت لجبازی بیشتر
سوق می‌دهید