پندانه

 پندانه


هرگز زندگی را بر اساس منت گذاشتن پایه ریزی نکنید،
اینکار باعث می شود مرد از شما دوری کند و همان اتفاقی بدی که نباید بیفتد، برایتان رقم می خورد.

جهیزیه ی خود، یا موارد این چنینی را هرگز به شکل منت به شوهر خود تحمیل نکنید و فراموش نکنید زندگی زوجین یعنی:
دیگه ما هر چی داریم به هر دو تعلق داره
پس نگویم این ماله منه این مال تو...

همیشه سازش کنید و از تحت فشار قراردادن شوهر خودداری کنید.