زندگی یعنی

 زندگی یعنی


قدردانی، زندگی‌تان را دگرگون می‌کند.

شاکر‌بودن، فکر شما را به داشته‌های شگفت‌انگیزتان معطوف می‌کند.

اگر درک نکنید که در زندگی از چه نعمت‌هایی برخوردار هستید و قدردان آنها نباشید، هرگز در زندگی احساس رضایت نخواهید کرد.

قدردانی از استرس شما می‌کاهد، به ذهن شما آرامش می‌دهد و از شما یک شخصیت منعطف و مهربان می‌سازد.