پندانه

 پندانه


فیلم غیر‌اخلاقی‌ ممنوع

 در این فیلم‌ها نوعی تبعیض جنسی به چشم می‌خورد؛
زن‌ها صرفا در نقش یک وسیله برای رفع نیاز ظاهر می‌شوند و در وضعیتی کاملا نامساوی با مردان قرار می‌گیرند. این امر باعث می‌شود مرد،
همسرش را به مثابه فردی کم‌اهمیت‌تر از خود بداند و
به چشم ابزاری برای ارضای تمایلات جنسی‌اش به او نگاه کند.
چنین مردی نمی‌تواند با همسرش رابطه‌ای جز رابطه جنسی برقرار کند، چرا که شخصیت همسرش را نمی‌بیند،
فقط جسم او را می‌بیند.
و در نتیجه معاشقه با همسر و
نیز
رابطه عاطفی کمرنگ خواهد شد.