تربیت فرزند

 تربیت فرزندبا کودکتان مؤدبانه رفتار کنید

اگر کودکتان برای کاری به شما کمک می کند حتماً به او “متشکرم” یا “دستت درد نکند” بگوئید.

اگر از کودکتان می خواهید در انجام کاری به شما کمک کند از واژه ی “لطفاً”
در ابتدای جملات تان استفاده کنید.

استفاده از واژه های "متشکرم” و “لطفاً”
را از سنین کودکی به فرزندتان بیاموزید.
به این طریق روش درست صحبت کردن را به آنها آموخته ايد!

اگر اعضای خانواده نسبت به هم مؤدب باشند
آموزش مؤدب بودن به کودکان آسانتر و ممکن تر می گردد.