تربیت فرزند

 تربیت فرزندوالدینی که تحمل پذیرش اشتباهات کودک را ندارند
ترس از اشتباه را در او تقویت میکنند...

و کم کم کودک، ساکت و منفعل بودن را بخاطر ترس از سرزنش ترجیح میدهد.

در نتيجه كودك خجالتي و كم رو ميشود.