پندانه

 پندانهبرای نشان دادن مهر و محبت به یکدیگر راههای مختلفی وجود دارد .
برای مثال:

 لمس کردن دستان همسرتان هنگام تماشای تلویزیون
یا
 انداختن پاهایتان روی پاهای یکدیگر درهنگام خواندن روزنامه