زندگی یعنی

 زندگی یعنی


برخی از زنان فکر میکنند مرد همواره باید به سوی زن متمایل شود و به او اظهار عشق و علاقه کند و در پی به دست آوردن دل خانم باشد.این خانم ها وظیفه خود را فراموش کرده اند و نمیدانند باید چه کنند تا شوهرشان به آنان اظهار عشق و علاقه کند .

:دلیل اصلی بی تفاوتی مرد به همسرش بی توجهی زن به او در خانه است باید به شوهرتان نشان دهید که حضورش برای شما مهم است برای این کار

1⃣به شوهرتان بیشتر از فرزندان اهمیت دهید.باید بیش از توجه به فرزند،به خواسته ها و نیازهای همسر توجه کنید و یکدیگر را بیش از فرزند دوست بدارید.

2⃣داشتن رابطه عاشقانه با همسر،مانند یک خیابان دوطرفه است.در برابر محبت های مردتان شما نیز پیش از ورود شوهر به خانه کمی به خود برسید خانه را تمیز کنید هنگام ورود به او لبخند بزنید و با رویی خوش با او رو به رو شوید.این کارها احساسات شوهر را به شما بر می انگیزد.

3⃣بکوشید زمانی که شوهرتان در خانه است کارها را کنار بگذارید و حضورش را در کنار خویش احساس کنید و
به او بفهمانید که از همنشینی با او خشنودید.

4⃣برایش مونس و هم صحبتی خوب باشید

5⃣ممکن است بی تفاوتی شوهرتان در برابر شما ناشی از بداخلاقی خودتان باشد. خوش اخلاق باشید.

رعایت این نکات فضای خانه را پر از مهر و عطوفت و مهربانی خواهد کرد