تربیت غرزند

 تربیت فرزند


ایجاد محدودیت بیش از حد برای کودک و نوجوان علاوه برآنکه بتدریج موجب ایجاد فاصله میان والدیـن وفرزندان و سرخورده شدن آنها میشود از بروز استعدادها و توانایی هایشان نیز جلوگیری میکند.