پندانه

 پندانهدر هنگام عصبانیت سعی کنید حداقل برای یک بار، قضایا را از بیرون نگاه کنید و از خود بپرسید که...

آیا این شرایط آنقدر ارزش دارد که به خاطر آن عصبانی شوید؟

آیا ممکن نیست این ماجرا فقط یک سوءتفاهم باشد؟

آیا راه حل ساده ای برای این مسئله وجود ندارد؟

اگر آگاهانه از خشم فاصله بگیرید، به راحتی می توانید به چنین سوالاتی جواب های ساده ای بدهید؛
چون در برخی موارد مشخص می شود چیزی که شما را برآشفته کرده، بسیار بی ارزش است