پندانه

 پندانه


سعی کن همیشه اونقدر خوب و شاد و سرحال باشی که
اگه یه روز حتی برای یه دقیقه ناراحت و گرفته بودی
دنیا برای شوهرت تلخ باشه.

اونوقت هیچوقت ناراحتت نمی کنه...