پندانه

 پندانه


پیری برای کودکش از حقایق
زندگی چنین گفت:
در وجود هر انسان، همیشه مبارزه ای وجود دارد...
مبارزه ی میان دو گرگ!
که یکی از گرگها سمبل بدیها
مثل: حسد، غرور، شهوت، تکبر، وخود خواهی و...
و دیگری
سمبل خوبیها مثل: مهربانی، عشق، امید،حقیقت و ... است.
کودک پرسید:
پدر کدام گرگ پیروز میشود؟
پدرلبخندی زد و گفت؛
گرگی که تو به آن غذا میدهی