پندانه

 پندانه


اگر در مهمانی هستید دائم سرتان با دیگران گرم نباشد.

گاهی به همسرتان نگاه کنید و لبخندی بزنید تا محبت شما را حتی در شرایطی که برو و بیا زیاد است و مهمانی و آمد و شد باعث شده کمی از هم دور شوید حس کند.

 این کار شما حسابی حال همسرتان را خوب میکند.