زندگی یعنی

 زندگی یعنی


مقایسه دو زندگی، دو رابطه و دو فرد، فقط وقت تلف کردن و صرف انرژی بیهوده است.
به جای مقایسه کردن
بهتر است مثبت بین بوده و زندگی و همسرتان را با همه نقاط قوت و ضعفش بپذیرید.