پندانه

 پندانهامیرالمومنین علیه السلام

مهريه زنها را سنگين نگيريد که موجب کدورت و دشمنى گردد.
وسائل الشيعه،ج۱۵،ص۱۱