زندگی یعنی

 زندگی یعنی


بافت شخصيتی زنان طوری است كه بادرد دل كردن تخليه ميشوند،

اين فرصت رابراي همسرتان فراهم كنيدتا احساس سبكی و آرامش پيدا كند.