تربیت فرزند

 تربیت فرزند


مقایسه کودکان با یکدیگر،
یکی از شیوه های آزار کودکان
و خشونت علیه آن ها است.

از مقایسه کودکان با یکدیگر
در هر مورد و هر زمینه ای
دوری نمائید.