پندانه

 پندانهآیین همسرداری و حرف زدن با همسر

آقای عزیز! لطفا از گفتن این کلمات به همسرتان به شدت پرهیز کنید چون این کلمات چاقویی هستند که شخصیت لطیف او را پاره پاره می کند:

• واقعا فکر میکنی خیلی جذابی؟

• برو شوهرداری را از زن فلانی یاد بگیر!

• تو تقصیر نداری همه زنها همینطورن!

• مسخره است! همه اینها را قبلا به من گفتی!

• چرا تو این همه مسئله داری؟

• راه بازه و جاده دراز، بفرمایید...

• تو باید یا من را انتخاب کنی یا خانواده ات را!

• جای تاسفه که چنین پدر و مادری داری!

• از قدیم گفتن: عقل زن کمتر از مردِ!

• دست پخت تو مرا یاد دوران سربازی ام می اندازه!

• چند بار باید در این باره حرف بزنیم؟

• تو اگر خرج خانه را می دادی چی می شد؟

• همه زن دارن ما هم زن داریم!