پندانه

 پندانه


مهم ترین کاری که یک مرد

می تواند برای فرزندانش انجام دهد

این است که : “عاشق مادرشان باشد”