تربیت فرزند

 تربیت فرزند


اگر با كودک خود مرتب صحبت کنید
و همیشه به او یادآور شوید که
پشتیبان همیشگی او در زندگی هستید...

 کودک هم یاد می‌گیرد مشکلات و
رازهای خود را با شما در ميان بگذارد.