زندگی یعنی

 زندگی یعنی


اگر شما به ظاهرتان اهمیت می دهید، تنها به این علت که توجه فردی جز همسرتان را جلب کنید

:خیانت کرده اید
و بهتر است که هر چه زودتر انگیزه خود را نسبت به این موضوع تغییر دهید.