پندانه

 پندانه


دانشگاه غیر از مسئله‌ی علم، باید به مسئله‌ی فرهنگ هم بپردازد.

ما میتوانیم این جوان را...
1⃣صبور
2⃣ قانع
3⃣ مایل به کار
4⃣ مایل به تحقیقات
5⃣ اهل کار جمعی
6⃣ اهل اغماض
7⃣ اهل تغلیب عقل بر احساس
8⃣ اهل انصاف
9⃣ اهل وقت‌شناسی
 اهل وجدان کاری تربیت کنیم؛
میتوانیم هم عکس این صفات را در او تزریق کنیم. واقعاً این جوانی که در اختیار دانشگاه قرار میگیرد، در خور این تربیت هست.

⚜رهبر انقلاب ۸۸/۱۱/۱۳