تربیت فرزند

 تربیت فرزند


یک مادرهنرمند میداند که اگر با وضو به فرزندش شیر بدهد، فرزند او در آرامشی بیشتر به سر خواهد برد و اثر وضعی چنین شیری در روند تربیت او هم تاثیرگذار است؛ او میداند که مادر بسیاری از بزرگان نسبت به با وضو شیردادن فرزندشان اهتمام ویژه داشته اند...