پندانه

 پندانه


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

هر زنى كه در خانه شوهر خود به قصد مرتّب كردن آن ، چيزى را جا به جا كند خداوند به او نظر افكند.

ميزان الحكمه ج5