چگونه خود و خانواده خود را از آتش دوزخ حفظ کنیم

 مقالات

((...یا اَیّهَاالّذینَ آمَنوا قوا اَنفُسَكُم وَ اَهليكُم ناراً...))
«اي كسانی كه ایمان آورده اید! خود و خانواده خویش را از آتشی كه هيزم آن انسانها و سنگهاست نگه دارید»(سوره تحریم آیه6)
اصحاب پیامبر پرسیدند: چگونه خود و خانواده خود را از آتش دوزخ حفظ کنیم؛ آن حضرت پاسخ
دادند: خودتان اعمال نیک انجام دهید و به خانواده خود نیز یادآوری کنید و ایشان را بر اطاعت خدا تربیت نمائید(1)
خانواده خود را به نماز فرمان ده؛ و بر انجام آن شكيبا باش؛ از تو روزي نمیخواهيم؛ (بلكه) ما به تو روزي
میدهيم؛ و عاقبت نيک براي تقواست(2)
1- مستدرک الوسائل ،ج ،12ص201
2- سوره طه آیه 132

جزوه درس خانواده و جمعیت صفحه 83
مدرس حسین جوادی