استخاره

 مقالات

،یک نکته مهم در استخاره: استخاره نه ابزار انجام زوجیت است و نه امری ایجابی، بلکه مفهوم آن طلب خیر کردن است.استخاره ممکن است با ظاهر موضوع مغایر باشد که باید زمانی انجام شود که فرد در وضعیت تردید به دلیل تمایل پایین باشد و نه در حالت اکراه. نکته مهم، تلاش برای حل درگیری روان نسبت به معیار زیبایی است چرا که اگر درگیری حل نشود اثرآن وجود خواهد داشت و بعدها خود را نشان خواهد داد
  بدانید استخاره به ما نمیگه که همسرم خوب درمی آید؟ اصلا چنین ملاکی برای ما ندارد، استخاره مفهوم حقیقی اش یعنی طلب خیر از خداوند چه بسا اگر من تحت یک فشار شدید روانی قرار بگیرم
خیرم در آن باشد، چه بسا اگر من به یک شرایط مطلقه هم برسم خیرم در آن باشد، خیر بودن به معنی خوب درآمدن نیست، دقت کنید، همواره خوشی های ما خوب های ما نیستند، خیرهای ما نیستند، پس نمی تونم اگر خوش در نیامد بگم استخاره چطور شد؟

جزوه درس خانواده و جمعیت صفحه 17