زندگی یعنی

 زندگی یعنی


از پیرمرد و پیرزنی پرسیدند:
شما چطور 60 سال با هم زندگی کردید؟

گفتند:
ما از نسلی هستیم که اگر چیزی خراب می‌شد،
تعمیرش می‌کردیم، نه تعویض