تربیت فرزند

 تربیت فرزند


 اصول تربیتی فرزندان

فرزندان ما آنچه را که می‌بینند یاد می‌گیرند، نه آنچه را که می‌شنوند.
بنابراین به جای نصیحت و
باید و نباید‌های تحکم‌آمیز تربیتی باید خود،

الگوی تربیتی فرزندانمان باشیم.

بهترین شیوه و مؤثر‌ترین راه تربیت فرزندان و اولین مرحله تربیت، شروع از خود است...

1. فرزندان خود را با سختی و محرومیت آشنا کنید،
تا دارای روحی قوی و محکم شوند.

2. در مقاطع دشوار در کنارش باشید و با او همدلی کنید،
اما او را به خود وابسته نسازید.

3. در موقع انتقاد شخصیت وی را زیر سوال نبرید،
بلکه عمل ناپسند او را مطرح کنید.

4. توقعات و انتظارات خود را به‌صورت دقیق و در حد توان او برایش توضیح دهید.

5. اهمیت وی را در خانواده به او تفهیم کنید
تا در حفظ و رشد شخصیت خود بکوشد.