پندانه

 پندانه


شوهر خوب

شوهر خوب،زنش را شریک زندگی اش میداند و تصمیم گیری را به کاری مشترک بدل می کند. شوهری عاشق است که درباره آنچه برای زنش مهم تر است فکر میکند و مصمم است روند تصمیم گیری را به این جهت هدایت کند.

شوهر خوب،زنش را بی قیدوشرط دوست دارد،در زندگی زناشویی،این شوهر است که در پی عالی ترین منافع و مصالح زن می رود.این شوهر است که به زن کمک میکند تا به اهداف و آرزوهایش برسد،زیرا برای او به منزله یک شخص احترام قایل است.

شوهر خوب،زنش را نخستین اولویت زندگی خویش قرار میدهد...

شوهر خوب،به کشف و رفع نیازهای همسرش متعهد است...

شوهر خوب،با زنش صحبت می کند ؛یکی از عمیق ترین آرزوهای یک زن این است که شوهرش را بشناسد. وقتی شوهر از افکار ،احساسات و آرزوهای خود حرف میزند، زن احساس میکند شوهر اجازه ورود به دنیای خودش را به او داده است.

شوهر خوب به ارزش های اخلاقی و معنوی پایبند است؛ یک شوهر کارآمد به واقع میکوشد به زیور تقوا آراسته شود و آن را در خانواده پیاده کند.