پندانه

 پندانه


آقای خانه
وقتی زنی احساس دلتنگی میکند برایش از منطق و اصول نگو...

بغلش کن و بگذار، با اشک خودش را خالی کند تو فقط سعی کن تکیه گاه امین و قابل اعتماد باشی.