پندانه

 پندانه

خانمها به خانواده همسر بیشتر اهمیت بدهید...

 همیشه باید شوهر خود را با رفتارتان و ارزش دادن به خانواده اش، مبهوت کنید.
مثلا چه بهتر که عید دیدنی بعد از دیدن پدر و مادر های هر دو طرف از طرف خانواده آقا شروع شود.