زندگی یعنی

 زندگی یعنی


بحمدالله در کشور ما و در بسیاری از جوامع شرقی، بخصوص جوامع اسلامی، هنوز کمربند خانواده محفوظ است.
آن پیوند خانوادگی بحمدالله هست.
آن صمیمیت و صفا و محبت هست.
زن دلش برای مرد خود می تپد، مرد هم دلش برای زن خودش می تپد، یکدیگر را از اعماق دل دوست دارند و زندگی صمیمی دارند.
در جاهای دیگر این چیزها خیلی کم است.
در کشورهای ما بخصوص در ایران، این زیاد است. این را تامین کنید.
رهبر انقلاب،
خطبه عقد مورخ 31/4/76