پندانه

 پندانه


در جر و بحثها گاهی "ته ته قلبتان" بگویید:

اگر من جای او بودم چه میکردم؟
آیا حق کاملا با من است؟
حرفهایم تمام و کمال منطقی است؟

فقط لطفا با خودتان صادق باشید...

انسان عاقل از مشاجرات بی حاصل عقب نشینی میکند...

عقب نشینی از مشاجرات بی حاصل و اعصاب خردکن ازرموز خوشبختی در زندگی مشترک می باشد.
در زندگی زناشویی گاهی باید کوتاه آمد تا برنده شد.