زندگی یعنی

 زندگی یعنی


جای تلویزیون در اتاق خواب نیست

به گفته محققان ایتالیایی وجود تلویزیون در اتاق خواب میل جنسی را ۵۰ درصد کاهش می‌دهد.
محققان پس از زیر نظر گرفتن ۵۲۳ داوطلب متوجه شدند
زوج‌هایی که در اتاقشان تلویزیون دارند
تعداد 50درصد کمتر
از کسانی که تلویزیون در اتاق خواب ندارند در ماه رابطه جنسی برقرار میکنند ...

⚜ وجود تلویزیون در اتاق خواب فضای خصوصی اتاق خواب را تضعیف و ذهن را مشوش میکند.