زندگی یعنی

 زندگی یعنی


کاسه خود را بیش از اندازه پُر کنید،
لبریز میشود...

چاقوی خود را بیش از حد تیز کنید،
کُند میشود ...

دائماً در پی پول و راحتی باشید،
دلتان هرگز آرام نمیگیرد...

دنبال تایید دیگران باشید،
برده ی آنها خواهید شد....

کار خود را انجام دهید،
و سپس رها کنید...

این تنها راه آرامش یافتن است