تربیت فرزند

 تربیت فرزند

الولد سیدٌ سبع سنین، و عبدٌ سبع سنین و وزیرٌ سبع سنین...

پیامبر اسلام (ص) می فرماید: 

فرزند در هفت سال اوّل زندگی، آقا (و سرور پدر و مادر) است، در هفت سال دوم، بنده و فرمانبردار و در هفت سال سوم، وزیر خانواده (و مشاور پدر و مادر) است. 

الکافی الاصول و الروضه،ج 6،ص 47