پندانه

 پندانه


مردها کلی نگر هستند

تا حالا شده با کلی ذوق موهات رو رنگ کنی یا مدلش رو عوض کنی اما مردت نه تنها تبریک نگه بلکه متوجه تغییراتتم نشه

می دونم خیلی ناراحت می شی، اما اصلا همسرت رو به بی توجهی محکوم نکن
پیش خودت فکر نکن که مردت برات ارزشی قائل نیست که متوجه نشده...
فقط به این فکر کن که مردا کلی نگرن و تشخیص جزئیات و تغییرات ظاهری براشون سخته...

می دونی چه جوری می تونی به خودت و اون کمک کنی

وقتی همسرتان یک نکته ی ظاهری را بلافاصله تشخیص داد، به شدت این توانایی او را تشویق کنید.