تربیت فرزند

 تربیت فرزند


اشتغال مادران

 فکر نمی‌کنیم کسی در این مسئله تردید داشته باشد که مادر، در مدیریت اجرایی تربیت، نقش ویژه‌ای دارد و هیچ کس دیگری هم جز او نمی‌تواند از عهدۀ ایفای این نقش بر آید.

یکی از نتایج محوریت یافتن اقتصاد در خانواده، ضرورت یافتنِ اشتغال مادر بیرون از خانه، به هدف کسب درآمد بیشتر برای خانواده است.

 ناگفته پیداست که اشتغال مادر، چه اندازه او را در ایفای نقش مدیریتی خود، دچار مشکل می‌کند.


 من دیگرما، کتاب اول