تربیت فرزند

 تربیت فرزند


 اشتباهات کودک را گردن کسی نیندازید!!

بچه من نبوده!
شیطون گولش زده!
پسر ما نبوده؛ بچه همسایه بوده!
امروز دوستش اینجا بوده و این کارها را انجام داده!

چون به فرزندمان می‌آموزیم مسئولیت کارت را نپذیر!
و کودک دروغ‌گویی و مخفی‌کاری را یاد‌ می‌گیرد.