زندگی یعنی

 زندگی یعنی


در زندگی زناشویی‌تان

نه پدر همسرتان می‌توانید بشوید نه مادرش.
نه پسرش می‌توانید باشید نه دخترش.
نه روانشناسش می‌توانید باشید نه نجات دهنده‌اش.
 فقط و فقط باید همسر او باشید.