پندانه

 پندانه


از هم پاشیدگی!

آن روزی که زنان غربی راه غلط اهمیت ندادن به خانواده و فرزند را شروع نمودند، فکر نمی‌کردند که جامعه‌ی آن‌ها، دچار چنین وضعی شود
که نوجوان دوازده ساله، هفت‌تیر ببندد، یا چاقوی ضامن‌دار در جیب خود بگذارد و در گوشه و کنار خیابان، اگر توانست کسی را بدون هیچ ملاحظه‌ای بکشد!

 وقتی خانواده از هم پاشید، وضعیت این گونه می شود

 رهبر انقلاب ۱۳۷۵/۱۲/۲۰