تربیت فرزند

 تربیت فرزند


برای تربیت فرزندانمان باید
خودسازی کنیم...

آنها همان کارهایی را انجام می دهند
که والدینشان انجام می دهند.