پندانه

 پندانه


همسرت را تحسين كن.

هرگز با فرض اين‌كه خودش اين چيزها را مي‌داند، از تحسين كردن غافل مشو!
مشكلي پيش نخواهد آمد، اگر بارها با خلوص نيت به او بگويي:

دوستت دارم