پندانه

 پندانه

مقایسه را کنار بگذارید

 زندگی پر از تغییرات است و معنی خوشبختی نیز به همین دلیل متغیر است

 هرگز همسر خود را با شخص دیگری مقایسه نکنید. هر زوجی قوانین خاص خود را دارد و مقایسه آن با دیگران اشتباه است

 خوشبختی نه یک هدف است نه یک افسانه. تمامی لحظات شاد در یک زندگی سازنده خوشبختی است.